Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs fotograficzny PORTRET RODZINNY

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Młodzieżowy Dom Kultury, Dom Harcerza, ul. Reymonta 18 zapraszają na konkurs fotograficzny PORTRET RODZINNY w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”.

Fot. Pixabay

ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18 w Krakowie.

Konkurs odbywa się przy współpracy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.
 

TEMATYKA

Tematem prac jest wykonanie wielopokoleniowego portretu swojej rodziny w postaci fotografii.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

Konkurs skierowany jest do całych Rodzin.

Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 różne zdjęcia portretujące rodzinę autora.

Wszystkie prace muszą być nadsyłane w formie elektronicznej o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 3000 pikseli w formacie jpg.

Dopuszczalna jest cyfrowa ingerencja w fotografię, która może dotyczyć działań mających odpowiednik w klasycznych zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja tonalna
i kolorystyczna, retusz.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, na których znajdują się cyfry, daty, znaki wodne, podpisy itp.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 12 grudnia 2021 roku:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na profilu Facebook  i podstronie internetowej konkursu tutaj lub klikając tutaj oraz wyrazić niezbędne zgody i złożyć stosowne oświadczenia: załącznik nr 1 i załącznik nr 2, które podpisane należy przesłać na adres: fotografiarodzinna2021@gmail.com
  • opisane pliki zdjęć, wg. klucza: nazwisko_imię_tytuł _nr zdjęcia (przykład opisu: Nowak_Maria_Portret Rodzinny_nr1) przesłać na adres  fotografiarodzinna2021@gmail.com
  • duże pliki prosimy wysyłać za pomocą darmowej internetowej przestrzeni dyskowej np. We Transfer.

Do konkursu przyjmowane są prace wyłącznie w formie elektronicznej.

Sekretariat MDK DH nie udziela informacji dotyczących konkursu. Informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem: fotografiarodzinna2021@gmail.com

 

PRAWA AUTORSKIE I INNE

1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.

3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku nie-pełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

5. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.

 

OCENA PRAC

Oceny zdjęć oraz podziału nagród dokona jury powołane przez Organizatorów. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury.

Decyzja jury i protokół pokonkursowy ukażą się na stronie internetowej - link tutaj w dniu 17 grudnia 2021 roku. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
 

NAGRODY

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 

PREZENTACJA ZDJĘĆ LAUREATÓW

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane na Facebooku i stronie internetowej MDK DH.

Wernisaż i uroczyste wręczenia nagród i wyróżnień uzależnione są od sytuacji pandemicznej. Data ewentualnego wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej i FB Współorganizatora.

W razie ograniczeń epidemiologicznych nagrody i wyróżnienia należy odebrać w siedzibie Współorganizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022 r., pod adresem Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18 w Krakowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować wyłącznie pisemnie na adres: fotografiarodzinna2021@gmail.com

Koordynatorzy projektu: Marta Wojaczyńska, Sylwia Szczepańska.

 

Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:

rozpowszechnianie projektu wykonanego przez uczestnika oraz udziela nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) oraz imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka uczestnik, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatorów.

                               

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osób biorących udział w konkursie jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności edukacyjnej MDK „ Dom Harcerza”.
 

Informujemy, że:

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO  w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe.

Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie, na stronie internetowej MDK oraz na profilu na Facebooku prowadzonym przez MDK.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach. Dane nie podlegające archiwizacji będą usunięte po roku od zakończenia konkursu.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Załączniki dotyczące klauzuli RODO załącznik nr 1 oraz oświadczenia i zgody załącznik nr 2 zostały zamieszczona na stronie konkursu: link tutaj

 

L;J;''

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Madej
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2021-11-03
Data aktualizacji: 2021-11-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź