Konkurs ofert na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Konkurs ofert na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3
Fot. Stowarzyszenie Daleko Więcej

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Termin realizacji zadania publicznego: 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa 10 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 4B, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-50-58 lub 12/616-19-81 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

UWAGA! Zmiany w treści ogłoszenia o konkursie

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3". 

W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” oraz naboru na członków komisji konkursowej, wprowadza się następujące zmiany:

W części ogłoszenia pn.: „Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:” ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 30 września 2020 r.”

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

Informuje się, iż z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, od poniedziałku tj. 16 marca br. budynki Urzędu Miasta Krakowa są dostępne wyłącznie dla pracowników. W związku z powyższym, oferty w zaklejonych kopertach odpowiednio opisanych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, należy wrzucać do specjalnego pojemnika usytuowanego na parterze w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24. Kopertę proszę dodatkowo opatrzyć napisem: „Nie otwierać”.

Termin składania ofert określony w ogłoszeniu konkursowym nie ulega zmianie, tj. upływa w dniu 10 kwietnia br. o godz. 15:00.

Ofertę można również wysłać pocztą lub kurierem do wyżej wymienionej siedziby wydziału. Należy mieć na uwadze, iż oferta dostarczona po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Jana Dekerta 24, a nie data stempla nadania pocztowego), uznana będzie za niespełniającą wymogów formalnych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Pokaż metkę
Autor: KKR
Osoba publikująca: Antonina Białek
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy