Informacja dotycząca przedłużania kart KKR

Informacja dotycząca przedłużania kart KKR
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Wniosek o Krakowską Kartę Rodzinną i rządową Kartę Dużej Rodziny można złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godzinach od 7.40-15.30.

Termin ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej określa zamieszczona na Karcie naklejka (hologram). Na naklejce znajduje się miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, określonego naklejką. Przykład:

Data ważności 08/2018 r. oznacza, że Karta ważna jest do dnia 31.08.2018 r., z kolei naklejka 11/2018 r. oznacza, że Karta jest ważna do 30.11.2018 r.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty może zostać złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.

 

WAŻNE

Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności. Oznacza to,  że rodziny, które chcą mieć przedłużoną ważność Karty począwszy od 1 września 2018 r. winny bezwzględnie złożyć wniosek o przedłużenie ważności w sierpniu 2018 r. Z kolei rodziny, które mają ważne Karty np. do dnia 31 stycznia 2019 r. winny złożyć wniosek w styczniu 2019 r., aby przedłużyć ważność Karty począwszy od dnia 1 lutego 2019 r., i tak dalej. Zasada przedłużania ważności Karty jest taka sama dla wszystkich rodzin i terminów jej ważności.  

Reasumując: aby zachować kontynuację ważności Karty wniosek o przedłużenie jej ważności należy złożyć w ostatnim miesiącu ważności Karty.

Składając wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej nie okazuje się już dokumentów tożsamości i aktów urodzenia osób, którym Karta ma zostać przedłużona. Nie dotyczy to wnioskodawcy (rodzica), który składając wniosek o przedłużenie ważności Karty okazuje dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku, kiedy Karta ma być przedłużona dziecku pełnoletniemu, wnioskodawca okazuje ważną legitymację szkolną lub studencką dziecka. W przypadku nowych członków rodziny wymagane są do okazania dokumenty jak w przypadku wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej.

Wniosek o przedłużenie ważności Karty wymaga złożenia stosownych oświadczeń o stanowieniu rodziny wielodzietnej uprawnionej do Krakowskiej Karty Rodzinnej. Wniosek podpisują zatem oboje rodzice albo rodzic w przypadku rodzin niepełnych. Dzieci pełnoletnie, które wyraziły już samodzielnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie są zobowiązane do ponownego składania przedmiotowego oświadczenia i nie muszą podpisywać wniosku o przedłużenie ważności Karty. Dziecko pełnoletnie, które dotychczas samodzielnie nie wyraziło zgody na przetwarzanie danych osobowych winno podpisać wniosek w zakresie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Do wniosku o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej dołącza się wszystkie Karty, które podlegają przedłużeniu.

Jeżeli członkowi rodziny ma zostać wydany duplikat Karty, wnioskodawca winien mieć ze sobą aktualną fotografię tej osoby oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 8 zł. (Szczegółowa informacja dotycząca duplikatu znajduje się w procedurze SO-28).

Urząd Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej uprawnionej do Karty, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do Karty.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie usługi/procedurze zewnętrznej nr SO-28.

Karta usługi nr 28

Informacja telefoniczna: 12 616-50-50.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy