Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) kultura i rozrywka,

3) sport, rekreacja i wypoczynek,

4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,

5) zdrowie,

6) gastronomia i sklepy,

7) usługi.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2014 r. w następujących lokalizacjach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

1) ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, Kraków,

2) os. Zgody 2, I piętro, pokój 110, Kraków.

Wnioski przyjmowane są od godz. 7.40 do godz. 15.30.

Karty wydawane będą po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia, nie wcześniej niż od 1 września 2014 r. Do tego czasu na stronie www.kkr.krakow.pl zamieszczona zostanie pełna lista partnerów Programu KKR3+.

Do uzyskania karty potrzebne będą zdjęcia poszczególnych członków rodziny, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia. Każdy członek rodziny powyżej 4 roku życia otrzyma imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie. Dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu na podstawie Karty rodzica. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca winien przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się w punkcie 5 Karty usługi SO-28 – Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Link do procedury

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28

Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana będzie z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ począwszy od 1 września 2014 r. będzie miała prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Na zintegrowanej karcie będzie dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Planuje się, że posiadacze karty będą mieli pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobka, zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz będą zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych UMK pod numerem tel.: 12 616-50-50.

Ważne Karty Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ uprawniają do korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, do czasu upływu terminu ich ważności.

 

Wypełniony wniosek na przykładzie rodziny z trójką dzieci.

Opis do wypełnionego wniosku.

Zarządzenie Nr 2002/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2014-07-28
Data aktualizacji: 2014-08-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź