Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sklep NATURA

Opis:

5% rabatu na asortyment oferowany przez Sklepy Natura.

- ul. Krupnicza 21

- ul. Krakowska 26

Odbiorcy: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli posiadający Krakowską Kartą Rodzinną
Oferta: dla osób legitymujących się kartą KKR
zdjęcie 4
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
zdjęcie 4
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3

Dane podmiotu świadczącego ulgę

Nazwa: Sklep NATURA
Adres siedziby: ul.Krupnicza 21 , 31-123 Kraków
Telefon: ul. Krupnicza 21 +48 126345466ul. Krakowska 26 +48 124212870
Kontakt e-mail:

krupnicza21@sklepynatura.com

 

WWW

http://sklepynatura.com/

 

Logo: Sklep NATURA
Opis:

Je­ste­śmy ro­dzin­ną firmą ist­nie­ją­cą na ma­ło­pol­skim rynku od ponad dwu­dzie­stu lat. Hi­sto­ria na­szych skle­pów roz­po­czy­na się w roku 1993, kiedy to Krzysz­tof Dur­czyń­ski przej­mu­je sklep przy ulicy Za­men­ho­fa 1. Nowy wła­ści­ciel skle­pu do­świad­czo­ny cho­ro­bą jed­nej z córek i zmu­szo­ny do spro­wa­dza­nia pro­duk­tów bez­glu­te­no­wych z Nie­miec stop­nio­wo prze­kształ­ca go, ofe­ru­jąc coraz bo­gat­szy asor­ty­ment pro­duk­tów nie­za­wie­ra­ją­cych glu­te­nu, su­ple­men­tów diety, oraz sze­ro­ko ro­zu­mia­nej zdro­wej żyw­no­ści.

W od­po­wie­dzi na ro­sną­ce za­in­te­re­so­wa­nie ofe­ro­wa­nym asor­ty­men­tem za­kła­da­my dwa ko­lej­ne skle­py w in­nych czę­ściach Kra­ko­wa, a w 2005 roku po­wsta­je nasz sklep przy ulicy Krup­ni­czej 21, obec­nie pro­wa­dzo­ny przez dzie­ci wła­ści­cie­la. W tym mo­men­cie, w obu ist­nie­ją­cych skle­pach „Na­tu­ra" za­trud­nia­my łącz­nie 11 osób, a w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści o sklep in­ter­ne­to­wy.

Przez ponad dwa­dzie­ścia lat funk­cjo­no­wa­nia na rynku na­wią­za­li­śmy współ­pra­cę z wie­lo­ma do­staw­ca­mi, po­cząw­szy od rol­ni­ków a skoń­czyw­szy na du­żych hur­tow­niach. W efek­cie, pra­gnąc speł­niać ocze­ki­wa­nia wszyst­kich na­szych klien­tów, dziś można u nas zna­leźć bo­ga­tą
ofer­tę pro­duk­tów cer­ty­fi­ko­wa­nych eko­lo­gicz­nie, bez­glu­te­no­wych, ni­sko­biał­ko­wych oraz bez­lak­to­zo­wych. Ofe­ru­je­my Pań­stwu rów­nież ide­al­ne dla dia­be­ty­ków pro­duk­ty bez cukru, pro­duk­ty we­ge­ta­riań­skie i we­gań­skie, a także su­ple­men­ty diety oraz ko­sme­ty­ki.