Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Krakowska Karta Rodzinna 3+

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) kultura i rozrywka,

3) sport, rekreacja i wypoczynek,

4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,

5) zdrowie,

6) gastronomia i sklepy,

7) usługi.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej przyjmowane są w następujących lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń:

  • ul. Stachowicza 18, parter, pokój 01, w godz. od 7:40 do 18:00 (możliwość pobierania bloczków do godz. 17:30)
  • os. Zgody 2, I piętro, pokój 111, w godz. 7.40 do 15.30 (możliwość pobierania bloczków do godz. 15:00)

  

Karty wydawane są po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia, na stronie www.kkr.krakow.pl zamieszczona jest pełna lista partnerów Programu KKR3+.

Do uzyskania karty potrzebne są zdjęcia poszczególnych członków rodziny, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia. Każdy członek rodziny powyżej 4 roku życia otrzymuje imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie. Dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu na podstawie Karty rodzica. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca winien przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej wskazany jest w procedurze Karty usługi SO-28 – Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana jest z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ począwszy od 1 września 2014 r.mają prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Na zintegrowanej karcie jest dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze Karty mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobków samorządowych, zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz będą zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Krakowskiego Centrum Kontaktu: 12 616 55 55

Wniosek można także złożyć elektronicznie, więcej informacji: TUTAJ

Zarządzenie Nr 2343/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Zapraszamy do poznania naszego programu - TUTAJ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Nowińska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2020-07-28
Data aktualizacji: 2023-09-12
Powrót