Profity 3+

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to nie tylko szereg ulg i rabatów.

Posiadacze KKR3+ mogą cieszyć się też dodatkowymi korzyściami jakie niesie za sobą nasz Program!

Dla Państwa wygody, postanowiliśmy wszystkie dodatkowe informacje umieścić w jednym miejscu.

Profity 3+
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Od dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady przyznawania zapomogi. Świadczenie to będzie powiązane z sytuacją materialną rodziny i przysługiwać w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 złotych przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, również na dziecko przysposobione, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka.

Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.

Zapomoga przysługuje na dziecko zamieszkujące w Krakowie wraz z osobą uprawnioną.

Świadczenie przysługuje, jeżeli średni dochód netto na jedną osobę w rodzinie w ciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 850 zł.

Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://sprawyspoleczne.krakow.pl/

 

Pierwszeństwo w zapisach do żłobków samorządowych i zwolnienie z opłaty za żłobki.

Od września Rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ przyjmowane są do żłobka w pierwszej kolejności! Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXIII/1753/14 w sprawie zmiany uchwały nr VXI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków wprowadza zapis "Rodzice (opiekunowie prawni), którzy objęci są Krakowska Karta Rodzinna 3+ zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku"

 

Program udziału członków KKR 3+ w programie odpracowania zadłużenia powstałego z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych.

Rodziny uczestniczące w Programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, które posiadają zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mogą wziąć udział w Programie Oddłużenie w ramach, którego będą mogły odpracować swoje zobowiązania z ww. tytułu względem Gminy Miejskiej Kraków. Każdy członek rodziny posiadający ważną, imienną kartę KKR 3+, będący jednocześnie osobą bezrobotną, na etapie rekrutacji do udziału w Programie jest traktowany priorytetowo. Program Oddłużenie jest realizowany we współpracy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz Grodzki Urząd Pracy.
Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa, po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, są zatrudniani w ramach robót publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS). Spłacają na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w kwocie nie mniej niż 50% wynagrodzenia, oraz regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. Umowy zawierane są na okres 5 miesięcy. Członkowie KKR 3+ zatrudniani są na 0,5 lub pełen etat z wynagrodzeniem zasadniczym ok. 1 600 zł brutto na pełen etat.

W trakcie pracy są objęci obowiązującym ubezpieczeniem. Wykonują prace porządkowe i gospodarcze. Wymagany jest dobry stan zdrowia, pozwalający realizować roboty publiczne oraz posiadanie niezbędnych kwalifikacji.
Osoby pracujące w ramach robót publicznych mogą korzystać ze wsparcia w Klubie Integracji Społecznej MOPS (KIS) w formie grupowej oraz pracy socjalnej pracowników socjalnych, pomocy prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego.

W sytuacji aktualnego braku miejsc pracy, członkowie KKR 3+ chętni do udziału w Programie Oddłużenie mogą starać się o uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej MOPS, poprzez udział w projekcie „Pora na aktywność". W okresie oczekiwania na rekrutację do robót publicznych mogą ubiegać się o realizację prac społecznie użytecznych. Warunkiem jest złożenie deklaracji o zgodzie na spłatę minimum 50% świadczenia za wykonywane prace na rzecz zadłużenia. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane do 10 godzin tygodniowo. Świadczenie za godzinę pracy wynosi 7,70 zł, nie jest opodatkowane i nie wlicza się do dochodu podczas starań o pomoc w MOPS.
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych i przy współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy, organizuje spotkania informacyjne dla osób chętnych do udziału w Programie Oddłużenie. Spotkania odbywają się
w KIS MOPS, os. Górali 19 w Krakowie. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu
jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu się w KIS osobiście, telefonicznie +48 12 644 14 31
lub mailowo: is@mops.krakow.pl.

 

Miejskie Programy Profilaktyki Zdrowotnej - pierwszeństwo zapisów

Lista obowiązujących Miejskich Programów Profilaktyki Zdrowotnej znajduje się TUTAJ

Lista realizatorów znajduje się TUTAJ

 

Pomoc w preorientacji zawodowej oraz poradnictwo zawodowe dla rodzin objętych Programem KKR 3+

 1. Bezpłatną preorientację zawodową dla dzieci z rodzin wielodzietnych .

Preorientacja zawodowa dla dzieci rodzin wielodzietnych objętych programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ adresowana dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz licealistów mająca na celu dokonanie wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia.

2. Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych rodziców z rodzin KKR 3+.

W odniesieniu do bezrobotnych rodziców objętych KKR3+,zastosowanie poradnictwa zawodowego mającego zdiagnozować ich predyspozycje zawodowe i wspólne opracowanie Indywidualnego Planu Działania służącego powrotowi do zatrudnienia

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.gupkrakow.pl/

 

 

Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR