górne tło

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Aktywni na Plus"

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Aktywni na Plus" w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni na Plus”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie projektu nr BO.D8.33/23, jako zadania o charakterze dzielnicowym, a polegającego na organizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych w formie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla dzieci w różnym wieku oraz rodziców. W trakcie realizacji przedmiotowego projektu zostaną też zorganizowane półkolonie, spektakle teatralne oraz inne okolicznościowe imprezy i wydarzenia.

Beneficjentami zadania publicznego mogą być wyłącznie dzieci i rodzice zamieszkujący na terenie Dzielnicy VIII – Dębniki w Gminie Miejskiej Kraków.

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Termin realizacji zadania publicznego: 15 kwietnia  2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 14 marca 2024 r. o godz. 15.00.

Informacje o konkursie:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 5B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-51 -25 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NGO Generator.

Więcej informacji:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe