górne tło

DRZEWO GENEALOGICZNE - „PORTRET RODZINY”- konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny na DRZEWO GENEALOGICZNE -  „PORTRET RODZINY” adresowany jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Organizator:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

 

Współorganizator:

Pani Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

 

Partnerzy konkursu:

Portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl

Portale miejskie www.krakow.pl, www.kkr.krakow.pl

 

Terminarz konkursu:

- Przyjmowanie prac: do 20 maja 2022 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2022 r.

 

Cele konkursu:

- integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego

- zainteresowanie historią swojej rodziny

- propagowanie wartości rodzinnych

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego

 

Warunki uczestnictwa:

1. Tematem pracy jest:

 „Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego.

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych

zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy 0-3, klasy 4-8). Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny.

4. Prace konkursowe:

prace plastyczne o formacie  od A4 do A2

technika dowolna

przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail

5. Opracowane drzewo musi zawierać minimum dwa pokolenia wstecz.

 

Ze względu na ochronę danych osobowych będziemy przyjmować prace spełniające następujące warunki: szkice postaci zamiast zdjęć, podpisy tylko imienne bez nazwisk i pełnych dat urodzenia (tylko rok), stopień pokrewieństwa. Można dodać cechy szczególne, zainteresowania czy inne elementy opisu członków rodziny, aby wzbogacić treść projektu.

 

6. Kryteria oceny prac:

ilość informacji

forma prezentacji

pomysłowość i estetyka

 

7. Nagrody:

zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe

dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów

o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

8. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

9. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

 

10. Zgłoszenia:

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

adranka@cmjordan.krakow.pl

 

z dopiskiem: konkurs na drzewo genealogiczne

 „PORTRET RODZINY”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl, 661 877 633

 

UWAGA!

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy plastycznej
i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu.

Prace konkursowe nie będą zwracane.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl