górne tło

Bilet wolnej jazdy

Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży objętej programem KKR 3+. Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących w Krakowie. Uprawnienie obejmuje dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia.